Phim ảnh

Tào Tháo bị chê vì quá đẹp trai

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán, ông là người đặt nền móng hình thành nhà Tào Ngụy thời Tam quốc, trong lịch sử Trung Quốc.