OML - Triệu Cuộc Sống với triệu nụ cười

OML là viết tắt của One Million Lives - Một Triệu Cuộc Sống, cũng chính là mục tiêu lâu dài mà những người sáng lập tổ chức muốn đặt ra. Triệu nụ cười cho triệu sự thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng xung quanh.